Комунальний заклад вищої освіти

"Павлоградський медичний коледж"

Дніпропетровської обласної ради"

Положення «Про переведення студентів з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету»

ПОГОДЖЕНО

Педагогічною радою

КВНЗ «ПМК»ДОР»

протокол № 4 від 02.12.2016 р.

 

Затверджено:

Наказом директора КВНЗ «ПМК»ДОР» від 28.12.2016 р.

№ 199-ос

П о л о ж е н н я

ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ

КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» З НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ЗА КОНТРАКТОМ) НА НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

м.Павлоград

2016 р.

 

1.Загальні положення

 1. Це положення розроблено на підставі:
 • Закону України “Про вищу освіту ”;
 • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (затверджено наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245);
 • Листа Міністерства освіти і науки України “Про переведення на вакантні місця державного замовлення ”  від 21.01.2010 р. № 1/9-21.
  1. Переведення студентів КВНЗ «ПМК»ДОР» з форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (контрактна форма навчання) на навчання за кошти державного бюджету здійснюється на конкурсній основі наказом директора на підставі рішення педагогічної ради коледжу.
  2. Переведення студентів із контрактної форми навчання на бюджетну здійснюється, як правило, після закінчення ними семестру

2. Організаційні питання

2.1. Переведення студентів КВНЗ «ПМК»ДОР», що навчаються за договором (контрактом), на бюджетну форму навчання можливе:

 • за наявності вільних бюджетних місць;
 • за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах одного напряму навчання;
 • за умови, якщо студент  останню сесію склав лише на 4, 5 та вище, 9 балів і вище

2.2. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом успішності студентів із урахуванням їх соціального статусу. За інших однакових умов до уваги береться участь студента у науковій роботі, у громадському житті КВНЗ «ПМК»ДОР».

2.3. Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і напрямку підготовки (спеціальності) як різниця між цифрою плану прийому відповідного року і фактичною чисельністю студентів, що навчаються за рахунок бюджету на цьому курсі із цього напряму підготовки.

2.4. Зав. відділеннями інформує студентів про наявність вакантних місць на бюджетній формі навчання, про умови переведення на них.

2.5. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми навчання на бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до засідання педагогічної ради, на якому буде розглядатися відповідне питання, подає такі документи:

 • заяву на ім’я директора КВНЗ «ПМК»ДОР» встановленого зразка. Заява засвідчується підписом зав. відділеннями;
 • копію індивідуального навчального плану (залікової книжки);
 • характеристику з рекомендацією / не рекомендацією про переведення, підписану куратором академічної групи, у якій навчається студент, зав відділенням, головою студентської ради, головою профспілки. У характеристиці має бути вказаний середній бал;
 • документи про пільги, якими студент користується згідно чинним законодавством.

2.6. Рішення про переведення приймається педрадою КВНЗ «ПМК»ДОР» на підставі рекомендації конкурсної комісії у складі: заступників директора з навчальної та виховної роботи, зав відділенням, голови профспілкової організації, голови студентської ради.

2.7. Засідання конкурсної комісії відбувається не пізніше, ніж за тиждень до засідання педагогічної ради, на якому буде розглядатися питання щодо переведення з контрактної форми навчання на бюджетну форму навчання.

2.8. Комісія приймає рішення про рекомендації щодо переведення з контрактної форми навчання на навчання за кошти державного бюджету, яке оформлюється протоколом. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії затверджується директором КВНЗ «ПМК»ДОР» подається на розгляд педагогічної ради.

2.9.    Рішення педагогічної ради вводиться в дію наказом директора КВНЗ «ПМК»ДОР».

 

Складено:

 

Зав. відділеннями                            Н.І.Кобзар

 

Погоджено:

 

Голова профспілки                                    В.М.Роменська

 

Голова студентської ради                         М.Кононенко

             

       Юрисконсульт                                            Л.В.Кисельова