Комунальний вищий навчальний заклад

«Павлоградський медичний коледж»

Дніпропетровської обласної ради

Положення про відпрацювання пропущених занять студентами

ПОГОДЖЕНО:

Педагогічною радою

КВНЗ «ПМК» ДОР»

Протокол № 4 від 22 грудня 2016 року,

 

Затверджено:

Наказом директора

по КВНЗ «ПМК» ДОР»

від 28.12.2016 № 199-ос

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДПРАЦЮВАННЯ

ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТАМИ

КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

м. Павлоград

2016

І. Загальні положення

 1.1  Положення про відпрацювання пропущених занять студентами КВНЗ «ПМК»ДОР» розроблене відповідно до Конституції України «Про освіту» , «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу в КВНЗ «ПМК»ДОР»., затвердженого наказом директора №117 – ОС від 01.09.2011 р., Статуту КВНЗ «ПМК»ДОР».

  1. Навчальне заняття – форма здійснення навчального процесу в коледжі, процес взаємодії між педагогічним працівником та групою студентів, як правило, постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу (30 хв.). Навчальне заняття проводиться відповідно до розкладу.
  2. Студент – особа, яка у встановленому порядку зарахована до коледжу і навчається за денною або заочною формами навчання з метою здобуття освіти освітньо – кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Студенти, які навчаються в коледжі зобов’язані виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального процесу.

 ІІ Види пропущених занять

 2.1 Розрізняють два види пропущених занять студентами: з поважної та без  поважної причини.

2.2 До поважних причин належать такі:

- хвороба студента, підтверджена медичною довідкою, яка подається до    відділення не пізніше трьох діб після завершення лікування;

- виклик студентів до органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та суду (підтверджується відповідними документами);

- виконання особливо важливих доручень дирекції коледжу у конкурсах, конференціях, затверджені документально;

- урочисті чи сімейні обставини студента, підтверджені заявою студента та документально (весілля, народження дитини,смерть близьких тощо).

2.3 За відсутності документів, що підтверджують поважність причини пропуску занять, вважається, що пропуск занять без поважних причин.

2.4 Аналіз причин пропусків занять студентами здійснює завідувач відділень.

2.5 Студентам коледжу, які пропустили заняття понад один місяць, може бути наданий повторний курс навчання, або академічна відпустка відповідно до вимог «Положення про академічну відпустку та повторне навчання у вищих закладах освіти», затвердженою наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06 1996 р. №191/153.

 ІІІ Порядок відпрацювання пропущених занять

 3.1 Пропуски студентами занять фіксують педагогічні працівники, які їх проводять, в журналі обліку успішності академічної групи.

3.2 Старости груп в останній день тижня до 15.00 подають до зав. відділення інформацію, де зафіксовані пропуски студентами занять за цей тиждень.

3.3 Студенти, які пропустили заняття з поважних причин (п. 2.2), про що завчасно подали завідувачу відділення відповідні документи, допускаються до їх відпрацювання. Дозвіл на відпрацювання такими студентами пропущених занять надає завідувач відділення.

3.4 Відпрацювання пропущених занять проводиться у двотижневий термін.

3.5 Педагогічний працівник допускає до нього лише тих студентів, які мають дозвіл завідувача відділення.

3.6 Відпрацювання пропущених занять відбувається шляхом самостійного опанування студентами навчального матеріалу з наступною перевіркою отриманих знань в усній або письмовій формі.

3.7 Відпрацювання проводиться за графіком додаткових занять викладачів, який затверджується заступником директора з виховної роботи.

3.8 Після відпрацювання студентами пропущених занять педагогічний працівник фіксує це в журналі обліку успішності академічної групи та бланку – дозволу завідувача відділення, дату його проведення, кількості годин відпрацьованих занять.

3.9 Студент повертає підписаний педагогічним працівником бланк дозволу зав. відділенням.

 ІV Порядок відпрацювання пропущених занять без поважних причин

 4.1 У разі пропуску практичного заняття без поважної причини студент звертається до зав. відділенням за дозволом для відпрацювання, у якому вказується навчальна дисципліна.

4.2 Студент з направленням звертається до викладача з навчальної дисципліни, який в дозволі вказує тему пропущеного заняття.

4.3 Якщо було пропущено практичне заняття не з клінічних дисциплін, то студент відпрацьовує кількість пропущених годин на господарчих роботах в коледжі.

4.4 Якщо було пропущено практичне заняття з клінічної дисципліни, студент з дозволом звертається до головної медичної сестри лікарні, старшої медичної сестри відділення, вказаних у дозволі, або до особи, яка її замінює, розподілу на робоче місце.

4.5 Після 4 –х годинного або 6 –ти годинного відпрацювання практичної частини пропущеного заняття, головна медична сестра, старша медична сестра відділення, робить у дозволі відмітку про відпрацювання студентом практичної частини.

4.6 Студент з дозволом звертається до викладача з навчальної дисципліни та здає йому теоретичний матеріал пропущеного заняття.

4.7 Викладач виставляє оцінку в журнал обліку успішності академічної групи та у дозволі згідно критеріїв оцінювання за трьохбальною якісною шкалою.

4.8 Студент повертає дозвіл з оцінкою про відпрацювання завідуючому відділення.

 

 Заступник директора з 

  навчальної роботи                               О.П.Прищепа

  Завідувач відділеннями                  Н.І.Кобзар

  Юрисконсульт                                          Л.В.Кисельова